Toekenning in Geletterdheid en Disleksie

Toekenning in Geletterdheid en Disleksie

Meer inligting oor die Afrikaanse TGD (Toekenning in Geletterdheid en Disleksie)

Registrasie vanaf Maart 2022
Dyslexia

Hierdie deeltydse kursus word oor ‘n 12-maande tydperk aangebied.

Dit bestaan uit twee modules wat aan deelnemers die opsie bied om een module op ‘n slag te neem, of die volledige 12-maande kursus.

Hierdie kursus verskaf onderwysers/ onderwyseresse, skoolleiers, terapeute en sielkundiges met dieper insig oor hoe lees ontwikkel. Dit maak gebruik van die nuutste nagevorsde metodes vir die onderrig van lees- en geletterdheidsvaardighede.

Deelnemers sal blootgestel word aan siftingsinstrumente, verslagskrywing en intervensie metodes met skoolgaande leerders wat lees en geletterdheidsprobleme het. As deel van hierdie kursus, is daar ‘n praktiese aspek waar die deelnemer 15-uur intervensie moet toepas onder die toesig van ‘n persoonlike tutor.

Kursus Akkreditasie

Die ge-akkrediteerde Bellavista S.H.A.R.E het sedert sy ontstaan meer as 200 nagraadse professionele persone in die spesialisgebied van geletterdheid en disleksie opgelei, insluitend lede van Bellavista skool se eie personeel.

Aansoek om akkreditasie deur die ‘Health Professionals Council of South Africa (HPCSA)’ en goedkeuring deur die ‘South African Council of Educators (SACE)’ sal gedoen word.

Skryf in vir die volledige kursus of neem een module op ‘n slag​

Hierdie kursus het ‘n buigbare betaalplan indien jy die volledige kursus wil doen. Alternatiewelik, kan jy vir elke module afsonderlik inskryf en betaal.

Let asseblief daarop dat module 1 ‘n voorvereiste is vir module 2.

Koste

Aanbiedingsmetodes

Die TGD in 2022 word aanlyn aangebied met weeklikse aanlyn lesings. Alle leermateriaal en fasiliteringsgeleenthede is aanlyn.

Studente werk elke week onafhanklik deur die kursusinhoud en aktiwiteite onder die leiding van ‘n koördineerder. Studente moet toegang hê tot ‘n hoëspoedinternetverbinding en sagteware wat binne die afgelope drie jaar bygewerk is.

Toelatingsvereistes

 • ‘n Professionele kwalifikasie
 • Ten minste twee jaar opvoedkundige of terapeutiese ervaring, verkieslik in opvoedkundige verband.

Kursusuitkomste

Module 1: Teorie

Module 1 is ‘n teoretiese module wat dieper delf in die nuutste navorsing en benaderings tot disleksie en geletterdheid. Dit fokus op die definisies en oorsake van disleksie, en kyk wyer na addisionele probleme wat saam met disleksie en geletterdheidsprobleme voorkom asook die effek daarvan op leer.

Die wyse waarop ‘n persoon lees en taal aanleer word ondersoek waarna deelnemers met etiese, praktiese en wetenskaplik nagevorsde klaskamer-strategiëe toegerus word.

Na voltooiing van module 1, sal deelnemers:

 • ‘n Dieper teoretiese begrip hê van die huidige navorsing rondom disleksie – wat is die oorsake, risikofaktore en gevolge van disleksie;
 • ‘n Beter begrip hê van die ‘leesbrein’ en leesprobleme;
 • Beter blootstelling ontvang oor die nuutste navorsing rondom die onderrig van lees;
 • ‘n Beter idee hê van effektiewe strategiëe vir fonologiese bewustheid, klanke, vlotheid, woordeskatontwikkeling, begrip, spelling en skryf;
 • Beter toegerus wees vir disleksie-vriendelike klaskamers, skole en die gebruik van toepaslike akkommodasies en konsessies.
Toekenning in Geletterdheid en Disleksie 10 Years

Module 2: Assessering vir Intervensie

Module 2 fokus op die praktiese assesseringsproses vir intervensie. Daar is verskillende tipe assesserings en siftingsinstrumente wat beskikbaar is vir leerders met disleksie en geletterdheidsprobleme.

Elke deelnemer gaan ‘n leerder identifiseer om die geletterdheidsrisiko-assesseringsproses op toe te pas. Dit word gedoen onder die toesig van ‘n persoonlike tutor. Na die assessering sal die deelnemer ‘n professionele verslag oor die bevindings skryf. Dit verskaf die deelnemers met die nodige kennis oor hoe om ‘n leerder met geletterdheidsprobleme of disleksie te identifiseer, waarna hulle 15-uur intervensie onder die leiding en ondersteuning van ‘n tutor sal doen.

Na voltooiing van module 2, sal deelnemers:

 • Kennis dra van die verskeie assesseringsvlakke en die etiek van ‘n leerder se profiel rondom leesprobleme en risiko vir disleksie;
 • Oor die nodige kennis beskik om informele assesserings te ontwikkel;
 • Beter kennis dra rondom die verskeie gestandaardiseerde toetse beskikbaar om die leerder se vlak van geletterdheidsvaardighede te identifiseer, asook hoe om dit te gebruik;
 • Beter kennis dra en redeneer oor watter seleksie van toetse die mees toepaslik sal wees om die leerder se geletterdheidsvaardighede te evalueer;
 • Oor beter vaardighede beskik om toetse te gebruik, rou data te interpreteer en ‘n formele verslag te skryf oor die bevindings, asook om terugvoer aan die leerder se ouers te gee.
 • Oor beter vaardighede beskik om die beginsels en praktyke van gestruktureerde, sistematiese programme saam met ‘n indivudele en/ of klein groepie leerders toe te pas
 • In staat wees om hulpbronne te beplan, ontwikkel en lesse aan te pas en beter te gradeer
 • In staat wees om lesse aan te pas op grond van die leerder se vordering en eie refleksies.

Evaluering van Uitkomste

Om die kursus suksesvol te voltooi, sal deelnemers:

 • ‘n Opdrag oor die teorie van lees, disleksie en die implikasies daarvan vir identifisering en sifting voltooi (2000 – 2500 woorde);
 • ‘n Gevallestudie met een leerder of ‘n klein groepie leerders ontwikkel. Dit sluit die aanvanklike assessering om ‘n profiel van die leerder op te bou, die ontwikkeling van lesplanne en 15-uur intervensie in. Die hele gevallestudie sal onder die toesig van ‘n dosent wees;
 • Teen die einde van module 2, sal die deelnemers ‘n reflekterende opdrag voltooi oor die gevallestudie (2000 – 2500 woorde);
 • Die laaste twee punte hierbo vorm deel van die deelnemer se portefeulje wat aan die einde van die kursus ingehandig sal word.
Vir Navrae of Meer Inligting

Kontak gerus Annelize Clark: by [email protected]

Key Contacts

Annelize Clark: Head of Courses

Email:  [email protected]

S.H.A.R.E. Offices

Email:  [email protected]

Click the button to download more information:

Scroll to Top